HomeNieuwsDe oprichting van de Stichting Energietransitie Drimmelen

De oprichting van de Stichting Energietransitie Drimmelen

De coöperaties Duurzaam Drimmelen en Energiek Moerdijk hebben een grote stap gezet op weg naar een CO2 vrije energiehuishouding voor bedrijven en burgers in hun gemeenten.
Op 26 oktober is de Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) opgericht; een week eerder de Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). De stichtingen willen allebei van onderop een grote impuls geven aan de overgang van fossiele naar duurzame energie in de eigen gemeente. De opbrengsten van nog te bouwen dorpsmolens, eigen windmolens, zullen ten goede aan de lokale samenleving.
Op donderdag 3 november heeft de raad van de Gemeente Drimmelen besloten de STED daarvoor de komende drie jaar jaarlijks een subsidie van € 40.000 te geven.

De oprichting van de twee stichtingen is een van de resultaten van het overleg in de afgelopen twee jaar tussen de beide coöperaties, de gemeenten Drimmelen en Moerdijk en de energieproducent Raedthuys/Pure Energie.
De gemeenten hadden in 2014 aan de coöperaties gevraagd om met voorstellen te komen voor de invulling van de sociale randvoorwaarden bij de realisatie van een of meer windmolens (volgens het concept van de dorpsmolens). Die molens zouden vóór 2020 ontwikkeld moeten worden in het kader van de opdracht van de rijks- en provinciale overheid om in een strook van 1 kilometer aan weerszijden langs de A-16 100 megawatt aan stroom op te wekken met windmolens. Voor de gemeenten Drimmelen en Moerdijk zou die opdracht in eerste instantie leiden tot 8 windmolens  (5 voor Moerdijk, 3 voor Drimmelen). De firma Raedthuys heeft grondposities verworven in de gebieden, waar de molens mogelijk geplaatst kunnen worden.

De firma Raedthuys is in het overleg akkoord gegaan met een pakket aan sociale randvoorwaarden, waardoor inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties e.d. van de gemeenten deel kunnen nemen in de ontwikkeling en ook voordeel kunnen hebben van de (financiële) opbrengsten van de molens. Zij worden daarbij actief ingeschakeld. Dit staat los van de gewone procedure waarbij omwonenden als het plan eenmaal klaar is bezwaar kunnen maken, want die procedure gaat te zijner tijd natuurlijk gewoon door. Maar alle betrokkenen (Duurzaam Drimmelen, Energiek Moerdijk en de beide gemeenten) hopen natuurlijk op draagvlak en enthousiasme, zodat het plan van iedereen wordt en minder of geen weerstand zal oproepen.
De gemeenten Drimmelen en Moerdijk hebben de invulling van deze sociale randvoorwaarden aanvaard als uitgangspunt voor de plaatsing van de dorpsmolens.

Naast het realiseren van een of meer windmolens op Drimmelens grondgebied wil de Stichting Energietransitie Drimmelen werken aan de ontwikkeling en uitvoering van het zogenaamde Drimmelens Energie Akkoord (DEA). Dat is een overeenkomst tussen (vertegenwoordigers van) maatschappelijke organisaties, zoals sportverenigingen, ZLTO, onderwijs, woningbouwverenigingen/-stichtingen, bedrijfsleven, banken, de gemeente en anderen die werk willen maken van duurzaamheid en meer in het bijzonder de overgang van fossiele naar duurzame energie. Aan de hand van dit akkoord wordt uiteindelijk bepaald voor welke duurzaamheidsmaatregelen de opbrengst van de molens wordt ingezet.
De stichting krijgt het beheer van een fonds, dat wordt gevuld met onder andere de opbrengsten uit de windmolen(s) en ingezet wordt voor maatregelen om die transitie in de hele gemeente Drimmelen zo snel mogelijk tot stand te brengen.

In de komende maanden zal de inrichting en organisatie van de stichting ter hand worden genomen en zullen de hierboven genoemde organisaties/instellingen worden uitgenodigd worden om hun bijdrage en ideeën aan het DEA te geven. Daarbij worden ook de bewoners betrokken, die mogelijk een dorpsmolen in hun nabijheid krijgen.

De coöperatie Duurzaam Drimmelen heeft met de vorming van de Stichting Energietransitie Drimmelen een groot deel van haar rol m.b.t. de ontwikkeling van de molen(s) overgedragen aan de Stichting.

Duurzaam Drimmelen zal actief betrokken zijn bij het overleg over het DEA. Bestaande taken, zoals het bevorderen van de plaatsing van zonnepanelen op daken van woningeigenaren, overleg en actie rond woningverduurzaming, communicatie en voorlichting, etc. blijven onderdeel van het Duurzaam Drimmelen pakket. Ook andere onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, zoals milieu en voedsel blijven de aandacht vragen.
Maar als er grootschalige projecten (bv. postcoderoos zonneprojecten, waarbij zonnepanelen op andermans dak worden geplaatst) ontwikkeld worden, zal de STED daarvoor de aangewezen organisatie zijn. Duurzaam Drimmelen blijft bestaan, maar op welke manier zal binnenkort duidelijk worden.