HomeOver onsDe Verklaring van Drimmelen

De Verklaring van Drimmelen

Download als PDF-bestand
Download het (verkorte) pamflet (PDF)

Januari 2014

Op 21 januari 2014 onderteken(d)en tientallen maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeente en onderwijs

De Verklaring van Drimmelen

In deze verklaring wordt de noodzaak om onze maatschappij te verduurzamen onderkend. We mogen toekomstige generaties niet opzadelen met negatieve gevolgen van onze welvaart. En hier worden niet alleen ecologische gevolgen bedoeld als klimaatverandering. Maar ook de aantasting van de leefbaarheid van onze dorpen (de pinautomaat en sportvereniging), de lokale werkgelegenheid en gezonde voeding. Door de ondertekening van de verklaring laat Drimmelen zien er werk van te willen maken.

In Drimmelen gaan we het doen!

De grote vraag is nu hoe we dit gaan doen. In de verklaring wordt duidelijk gesproken over samenwerken. Het besef dat de ondertekenaars samen veel meer kunnen bereiken dan alleen is goed doorgedrongen. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kunnen burgers, ondernemers, gemeente en andere organisaties elkaar verder helpen en samenwerken?

Er zullen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden willen we echte resultaten gaan boeken. Het vergt visie, lef en inzet van alle partijen om succes te behalen. Door krachten te bundelen zijn wij tot veel in staat. Maar wie neemt het voortouw?

Burgers kunnen heel direct bijdragen aan de verduurzaming van Drimmelen. Burgers zijn bijvoorbeeld te prikkelen door collectieve acties. Bijvoorbeeld collectief inkopen van elektriciteit, zonnepanelen, sneller internet, zorg etc. Als we de tientallen miljoenen die we gezamenlijk in Drimmelen uitgeven voor dit soort zaken bundelen, kunnen we mogelijk besparen. We kunnen met lokaal inkopen de lokale economie/ werkgelegenheid stimuleren. Voorwaarde is wel dat de lokale ondernemers hier initiatief nemen voor de aanbodzijde. Bovendien kunnen we een vooraf afgesproken deel van de winstmarge inzetten voor leefbaarheidsprojecten en daarmee ook beleidsdoelen van de gemeente realiseren. Wie doet er niet mee?

Woningstichtingen kunnen de woonlasten voor hun huurders verlagen door te investeren in eco-renovaties (isolatie, warmtepompen, zonne-installaties etc.). De energielabeling van de bestaande woningen moet verbeteren. Deze doelstellingen zijn ook verwoord in het Energieakkoord en in de plannen van de beide corporaties die in Drimmelen actief zijn. Door kennis en investeringen te delen kunnen pilotprojecten worden opgezet. De kennis en ervaring die hierbij wordt opgedaan bij de corporaties en ondernemers kan ook worden ingezet bij koopwoningen van burgers. Door hier lokale ondernemers voor in te schakelen zetten we in op lokale werkgelegenheid. Bovendien kunnen grotere collectieven worden gevormd door renovaties van huur en koopwoningen te combineren. Het is zelfs mogelijk om een deel van de investeringen in verduurzaming van woningen door derden (andere investeerders) te laten doen. Immers, de investeringen zijn veelal goed terug te verdienen.

De gemeente kampt met het probleem van een uitdijend takenpakket en teruglopende budgetten. In zijn algemeenheid zien we hierdoor een ‘terugtredende overheid’. Initiatieven worden bij derden gelaten. De gemeente faciliteert. Toch kan de gemeente Drimmelen voor vele zaken het initiatief nemen: Bijvoorbeeld daken beschikbaar stellen voor zonnepanelen, innovatief ruimtelijk beleid voeren en beleid ontwikkelen voor ‘sociale windenergie’. Om andere beleidsdoelen te realiseren zal vooral de faciliterende rol van de gemeente belangrijk worden. Daarbij is het van belang dat de gemeente creatief durft te zijn om bestaande belemmeringen weg te nemen (aanbestedingsbeleid, politieke afwegingen etc.) en ook echt gaat faciliteren. Een open houding en ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning voor duurzaamheidsinitiatieven in onze gemeente is noodzakelijk zodat de noodzakelijke samenwerking echt van de grond komt.

Ondernemers kunnen natuurlijk investeren in het vergroenen van hun eigen bedrijfsvoering. Zelfvoorziening, recycling, bedrijfsparkmanagement, combineren van productieprocessen etc. Als door goede voorlichting blijkt dat duurzame investeringen financieel interessant zijn zullen ondernemers snel mee gaan. Interessante mogelijkheden zijn er door het aangaan van coalities met burgers, organisaties of collega-ondernemers. Kunnen de ondernemers uit Drimmelen het voor elkaar krijgen om binnen een samenwerking langdurige servicegerichte pakketten aan te bieden op gebied van energiereductie van woningen? Van de ondernemers mag een pro-actieve houding worden verwacht ten aanzien van mogelijke verdienmodellen. Pas als de ondernemers zelf actie ondernemen kan sprake zijn van een impuls voor de lokale economie.

De agrarisch ondernemers vormen binnen dit alles een bijzondere groep. Veel agrarisch ondernemers hebben veel dakoppervlak beschikbaar die ingezet kan worden voor de installatie van zonnepanelen. De investeringen kunnen worden gedaan door de ondernemers zelf of door derden. Fiscale overwegingen en subsidieregelingen spelen hierbij een rol. Er zijn kansen bij de agrarisch ondernemers voor (uitbreiding van) bio(gist)installaties, lokaal (biologisch) voedsel en natuurbeheer.

Het onderwijs investeert in de kennis van morgen. Op de lagere scholen wordt het bewustzijn gekweekt voor de ecologische begrenzing van onze planeet. Deze bewustwording wordt door de kinderen aan de ouders overgedragen. De scholen kunnen worden verduurzaamd in combinatie met educatieprogramma’s. Het Dongemond college stoomt onze jeugd klaar voor innovatieve oplossingen voor de toekomst. Om de jeugd optimale leerkansen te bieden zijn stageplekken noodzakelijk. En studieopdrachten.

Rabobank Amerstreek heeft het bevorderen van sociale, economische en ecologische duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Zij wil, in de vervolg op het Triple P onderzoeksrapport een bijdrage leveren aan bevordering van duurzaamheid in de Amerstreek. Zo ondersteun de bank het vormen van communities op gebied van duurzame energie en regionale economie. Daarnaast heeft de Rabobank als grote hypotheekverstrekker ook direct belang bij het opwaarderen /renoveren van de bestaande woningvoorraad en als kredietverstrekker bij een florerende lokale economie in Drimmelen. Binnen de dorpsraden of werkgroepen in het kader van dorpsgericht werken bestaan legio ideeën om de leefbaarheid van onze dorpen te verbeteren. Dit geldt ook voor de vele verenigingen die onze gemeente rijk is. Het ontbreekt de enthousiaste vrijwilligers echter vaak aan tijd en geld om hun ideeën tot realiseerbare projecten om te zetten. Door samen te werken met andere instanties en de kracht van de leden van de verenigingen te bundelen lukt het misschien wel!