HomeOver onsVisie

Visie

De wil is er. De Verklaring van Drimmelen laat het enorme draagvlak zien om zaken aan te pakken binnen onze gemeente.

Het geld is er. We geven met zijn allen miljoenen per jaar uit aan energie, internet, zorg etc. Er zijn budgetten bij verschillende organisaties binnen onze gemeente. Door deze gelden (deels) anders in te zetten (om te buigen) kunnen we samen wellicht veel meer voor elkaar krijgen. De kansen liggen er, nu de actie!

De noodzaak is er om als ieder individu zelf actie te nemen. Om binnen de ecologische grenzen te blijven van wat de aarde kan verdragen. Om onze energievoorziening, een primaire levensbehoefte, ook op lange termijn in eigen hand te houden. Om onze kinderen een leuke, gezonde en veilige plek te geven tussen de Mark en de Biesbosch.

Het kan. In Drimmelen waait de wind, schijnt de zon. In de Amer stroomt het water, er zit warmte in de ondergrond, restwarmte in de Plukmadese Polder. We hebben samen volop groenafval, snoeiafval, maaisel. We hebben potentiele energie die benut kan worden. En de technieken zijn er en worden ook steeds beter. De kennis is aanwezig binnen onze gemeente en daarbuiten om hiermee aan de slag te gaan.

Samenwerken moet je organiseren! Alle partijen vinden duurzaamheid belangrijk, maar hebben duurzaamheid niet als hun core-business. Veel zaken kunnen de afzonderlijke ondertekenaars van de ‘Verklaring van Drimmelen’ alleen oppakken. Maar bij heel veel zaken is samenwerking nodig. Kennisdeling, financieringsconstructies, tijdsinspanning, allianties smeden. We hebben daarom nieuwe organisatievormen nodig waarin we onze gezamenlijke doelen op gebied van duurzaamheid combineren. Een organisatie waarmee we resultaten behalen die ieder afzonderlijk niet zou behalen. Een organisatie van ons allemaal. Niet van de gemeente, niet van de initiatiefnemers van Stichting Duurzaam Drimmelen. Nee, van ons allemaal. En: iedereen moet er beter van kunnen worden.

Niemand rijk, iedereen beter! De vorm waarin deze filosofie wordt gegoten is de gemeenschapcoöperatie In een coöperatie zijn de leden het hoogste orgaan. Alle inwoners van Drimmelen en alle rechtspersonen in Drimmelen kunnen lid worden. Zij hebben het voor het zeggen.

Eigen zeggenschap Een coöperatie is een volwaardig bedrijf, met een serieuze bedrijfsvoering. Er gaat veel geld in om en er zijn grote belangen. Daarom is een serieuze aansturing van belang. Met een gekozen bestuur en een betrouwbare Raad van Toezicht. Het bestuur en de Raad van Toezicht worden gekozen door de leden.
We kiezen met dit bedrijf echter niet voor winstmaximalisatie maar veeleer voor de realisatie van maatschappelijke doelen met een gezonde marge. Vooralsnog zijn alle functies binnen de coöperatie ook onbezoldigd vanuit de coöperatie zelf, tenzij de ledenraad anders beslist. In Engeland noemt men deze vorm een: Social Enterprise

De leden beslissen ook aan de hand van aan hen voorgelegde business cases, welke projecten worden opgepakt en hoe de financiering van de projecten wordt geregeld. Projectvoorstellen worden geleverd door werkgroepen waarin burgers, instanties, gemeente, ondernemers en onderwijs zitting kunnen nemen. In eerste instantie zal de bijdrage van deelnemende partijen vooral bestaan uit het inzetten van ondernemende capaciteit in de coöperatie.

Dit vormt de basis voor Green Deals

Via de coöperatie kan ook kennis gehaald worden van buiten onze gemeente. Op meerdere plekken in Nederland vinden dit soort initiatieven plaats en het is dus zaak van elkaar te leren. De kracht zit in maximale benutting van lokale creativiteit.

De projectvoorstellen worden door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de ledenraad. De projecten moeten bijdragen aan sociale, economische en ecologische duurzaamheid van onze dorpen en hebben dus primair een maatschappelijk doel.

Investeerders in een project met een afdoende verdienmodel moeten verzekert zijn van een goed rendement op hun investering.